Christelijkevakantiesite.nl

Disclaimer

De Christelijke Vakantiesite richt zich op een christelijke doelgroep. Op deze site komen vraag en aanbod bij elkaar. Zowel bedrijven als particulieren kunnen adverteren op de Christelijke Vakantiesite. Ook neutrale recreatiebedrijven kunnen vermeld worden op deze internetsite. Wel wordt duidelijk gemaakt hoe de recreatiebedrijven met de zondag omgaan. Deze site onderscheidt zich van andere vakantiesites. Het christelijke van deze Vakantiesite uit zich in: (1) een aparte rubriek zondagsrust. (2) vermelding hoe de bedrijven omgaan met de zondag (3) speciaal richten op christenen (4) adverteren in christelijke bladen.
Reclame voor de Christelijke Vakantiesite wordt gemaakt in diverse christelijke bladen. Ook staat de Christelijke Vakantiesite vermeld op diverse christelijke internetsites. De Christelijke Vakantiesite bestaat sinds december 2001. Het aantal bezoekers van deze site stijgt elk jaar enorm.

 

Aansprakelijkheid

 

Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten en diensten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de geplaatste advertenties. De Christelijke Vakantiesite draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. Christelijke Vakantiesite.nl probeert partijen (aanbieders en vragers) bij elkaar te brengen. ChristelijkeVakantiesite.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site, tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Christelijkevakantiesite.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om Christelijkevakantiesite te kunnen raadplegen.Christelijkevakantiesite.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website. Rechten Indien de auteurs-, beeld-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De Christelijke Vakantiesite staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Persoonsgegevens

 

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via deze site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: - een adverteerder (ongevraagde) e-mails te zenden waarin commerciële producten of diensten aangeboden worden, ongeacht of of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene. - e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van www.christelijkevakantiesite.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

 

Vrijwaring

 

U vrijwaart Christelijke Vakantiesite volledig voor alle mogelijke claims en uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid